• Acre hero

  Jämställdhetspolicy

Utforska

Jämställdhetspolicy

Vårt jämställdhetsarbete präglas av respekt för individen och individens integritet.

Detta innebär att:

 • Kvinnor och män skall behandlas lika som individ i alla sammanhang och ingen ska på grund av sitt kön ifrågasättas i sin yrkesroll
 • Arbetsgivaren och varje enskild medansvarig i både ord och handling arbetar för en jämställd arbetsplats där män och kvinnor har lika värde
 • Vi skall aktivt verka för att både kvinnlig och manlig kompetens representeras i arbetsgrupper, projekt mm
 • Kvinnor och män har lika lön för lika eller likvärdiga arbetsinsatser
 • Vår arbetsplats skall vara fri från kränkande särbehandling inklusive sexuella trakasserier
 • Anställdas olika erfarenheter och kulturella skillnader tillvaratas
 • Kvinnor och män ges lika rätt till utveckling i arbetet
 • Kvinnor och män ges samma möjlighet att förena föräldraskap och arbete
 • Arbetsplatsen och dess organisation, teknik och arbetsinnehåll är anpassade för både kvinnor och män

Det är varje medansvarigs ansvar att aktivt ta del av jämställdhetsarbetet för att arbetet ska bli framgångsrikt.

Chefer på alla nivåer skall tydliggöra, vidareutveckla och konkret informera om jämställdhetspolicyns intentioner.

Som arbetsgivare tar vi avstånd från alla former av diskriminering och trakasserier på grund av kön, funktionella funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller religiös tillhörighet.

Kom i kontakt med oss här: