• Acre hero

  Konsulttjänster skog och träd

Utforska

Konsulttjänster vid kraftbolag och järnväg

Vid nybyggnation, breddningar eller underhåll av skogsgator vid kraftledningar och järnväg är det många saker att ta hänsyn till. Rätt myndighet skall kontaktas, eventuellt skall en analys som rör miljökonsekvensbeskrivning tas fram, värdering och artinventering skall genomföras. Nedan följer tjänster vi levererar:

 • Projektledning
 • Samrådsansökan mot Länsstyrelser
 • Myndighetskontakter / tillståndshantering
 • Markägarkontakter / markägarförhandling och tecknande av markupplåtelseavtal
 • Stämpling / värdering
 • Utbetalningar av ersättningar
 • Avverkningsplanering
 • Avsyning / besiktning / projektavslut
 • Artinventering
 • Skydds- och säkerhetsledare vid järnvägen ( SoS planerare )

Kontakta oss för att få mer information om våra konsulttjänster för kraftbolag- och järnväg.

Konsulttjänster vid trädvårdande insatser

Vi utför alla slags konsultationer och bedömningar av träd i olika miljöer. Uppdragen är ofta komplexa och kräver stor kunskap om träd. Våra certifierade arborister ( ETW-certifierade ) har den kunskap som krävs för att kunna utföra dessa konsulttjänster med hög kvalitet.

Exempel på konsulttjänster är att ta fram trädvårdsplaner, grundläggande besiktning, trädinventering, fördjupad besiktning, trädvärdering och trädskyddsplan. Alla dessa tjänster bygger på olika steg och första steget är det förberedande arbete där allt planläggs och förbereds inför fältbesöket. Vid fältbesök använder vi oss utav digitala instrument där all informationen om varje enskilt träd dokumenteras, fotograferas och sparas ner.

I det sista steget sammanställs allt i en rapport som kan presenteras i det format beställaren efterfrågar. 

En trädskyddsplan är en plan där man identifierar träd som kan påverkas, indirekt eller direkt vid tex bygg- och anläggningsarbeten. I planen tar man hänsyn till skyddszoner för trädets rotsystem, hur man skall undvika kompakteringsskador på rotsystemet och hur man bäst utformar stamskydd.

Trädvärdering görs då träd kan ha skadats eller fällts olovligen.

Där använder vi oss av etablerade värderingsmodeller för att ta fram en så riktig värdering som möjligt.

Trädvårdsplan är ett styrande dokument för underhåll och skötsel av enskilda träd och trädbestånd. Planen innehåller en inventering av samtliga träd med prioriterade tidsatta åtgärder.

Vid trädinventering och grundläggande besiktning tittar man på trädets strukturella och fysiologiska kondition för att ev upptäcka säkerhetsrisker. Besiktningen görs från marknivå och är okulär. Vid fördjupad besiktning vill vi utröna om ev röta och då använder vi oss av ljudtomograf eller resistograf  som är instrument för densitetmätning.

Man kan även klättra upp i trädet för att kunna göra en besiktning ifrån en annan vy. Kontakta oss för att få mer information om våra konsulttjänster för trädvårdande insatser.

Kom i kontakt med oss här: