• Acre hero

    Miljöpolicy

Utforska

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy utgår ifrån att allt miljöarbete är ett tillsammansprojekt. Det är tillsammans vi kan åstadkomma förändringar och förbättringar i vår miljö. Bolagets del är att följa miljölagar och andra bindande krav. Vid inköp av produkter skall vi prioritera miljömärkta och vi ska välja tjänster av leverantörer som har ett miljöarbete så långt det är möjligt. Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt minska användningen av förbrukningsmaterial genom att bland annat skicka dokumentation elektroniskt framför att göra utskrifter som skickas med post.

Vi prioriterar produkter som sänker energiförbrukningen eller har alternativ motor till förbränningsmotorn. När vi planerar resor i arbetet skall vi göra det väl för att minska miljöbelastningen. Vid inköp av fordon skall vi välja det som har minst negativ miljöpåverkande effekt, samtidigt måste vi ta hänsyn till att det vid vissa arbeten krävs fyrhjulsdrivna fordon samt att vi behöver dra tunga släpvagnar.

Alla som arbetar på Bolaget ska:

  • Ha god kännedom och tillämpa miljölagstiftning som berör vår verksamhet
  • Arbeta med att förebygga och minska vår egen miljöbelastning
  • Engagera alla medansvariga i miljöfrågor genom fortlöpande dialog
  • Tillsammans med medansvariga skapa ett aktivt miljöarbete som öppet kommuniceras till kunder och andra intressenter
  • Källsortera allt avfall på kontor och maskinhall. Avfall från arbetsplatsen skall transporteras till företagets lokal och sorteras i vår källsortering eller avfallsstation.
  • Informera och ställa krav på underentreprenörer och leverantörer av varor och tjänster

Kom i kontakt med oss här: