• Acre hero

    Kvalitetspolicy

Utforska

Kvalitetspolicy

ACRE skall i all sin verksamhet hålla en hög kvalitet och sträva efter ständig förbättring. Vi skall ha återkommande kvalitetskontroller tillsammans med våra medansvariga som i sin tur skall ha rätt utbildning och vara kvalitetsmedvetna. Vår maskinpark skall vara väl underhållen och servad för att fungera och verka optimalt. Genom väl uppsatta mål, ekonomisk rimlighet och tekniska lösningar för verksamheten skall våra kvalitetsmål uppnås. Verksamheten skall alltid bedrivas enligt gällande lagar, beställarens krav samt andra bindande krav

Alla medansvariga som arbetar på ACRE skall:

  • Ha god kännedom om och tillämpa gällande lagar som berör vår verksamhet
  • Uppfylla kundens förväntningar genom kompetent utförande av uppdrag inom de tids- och kostnadsramar som gäller för respektive projekt
  • Anpassa tekniska lösningar till funktion och verksamhet
  • Ge ett gott intryck och inge förtroende. Detta gäller även vid transport till och från en arbetsplats
  • Utföra vårt arbete med engagemang, med rätt kompetens och med bra säkerhetsrutiner
  • Anpassa lösningar till specifika situationer
  • Systematiskt arbeta med egenkontroll och dokumentera erfarenhet så att vi därigenom ständigt kan förbättra våra rutiner, mallar och referensdokument

Kom i kontakt med oss här: