• Acre hero

  Arbetsmiljöpolicy

Utforska

Arbetsmiljöpolicy

På ACRE ska en god arbetsmiljö och säkerhet råda grundad på samverkan samt allas medverkan och omtanke om varandra.

Vi ska upptäcka arbetsmiljörisker och minimera tillbud, skador och sjukdomar kopplade till arbetet och motverka all form av diskriminering på arbetsplatsen.

Arbetsförhållandena skall, så långt det är möjligt och ekonomiskt rimligt, anpassas till medansvarigas fysiska och psykiska förutsättningar. Målet är att säkerställa en arbetsmiljö där vi har så få skador som möjligt och inga omkomna. Det är vår strävan att ständigt förbättra arbetsmiljön och genom aktiviteter kan vi stimulera medansvariga att beakta sin egen och andras arbetsmiljö.

All verksamhet skall bedrivas med utgångspunkt från gällande lagstiftning och alltid sträva efter ständig förbättring.

Det här gör vi genom att vi:

 • Alltid rapportera och följa upp riskobservationer, tillbud och olycksfall
 • Använder oss av daglig riskhantering vid starten av varje arbetsdag så att risker förebyggs och olycksfall minimeras
 • Arbeta på ett sådant sätt att olycksfall/belastningsskador och sjukdomstillstånd undviks
 • Skapa forum där medansvariga har möjlighet att delta och vara med och påverka företagets utveckling
 • Följa upp och ständigt förbättra vårt arbetsmiljöarbete
 • Ha tydliga roller och uppgifter
 • Ge alla rätt förutsättningar i form av kompetens, resurser och befogenhet för att kunna verka för en bra och säker arbetsplats
 • Säkerställa användandet av säkerhetsfrämjande arbetsmetoder
 • Förebygga kränkande särbehandling och agera vid missförhållanden
 • Ha en alkohol- och drogfri arbetsplats
 • Mäta vår psykosociala arbetsmiljö och sjukfrånvarostatistik

Kom i kontakt med oss här: