• Acre hero
  Arbetsmiljöpolicy
Utforska

Arbetsmiljöpolicy

På ACRE Skogstjänst ska en god arbetsmiljö och säkerhet råda grundad på samverkan samt allas medverkan och omtanke om varandra.
Vi ska upptäcka arbetsmiljörisker och minimera tillbud, skador och sjukdomar kopplade till arbetet och motverka all form av diskriminering på arbetsplatsen.

Arbetsförhållandena skall, så långt det är möjligt och ekonomiskt rimligt, anpassas till medansvarigas fysiska och psykiska förutsättningar. Målet är att säkerställa en arbetsmiljö där ingen medansvarig skadas eller dör på sin arbetsplats. Det är vår strävan att ständigt förbättra arbetsmiljön och genom aktiviteter kan vi stimulera medansvariga att beakta sin egen och andras arbetsmiljö.
All verksamhet skall bedrivas med utgångspunkt från gällande lagstiftning och alltid sträva efter ständig förbättring.

Det här gör vi genom att vi:

 • Alltid följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik
 • Använder oss av checklistor för de olika projekten så att risker förebyggs och olycksfall minimeras
 • Arbeta på ett sådant sätt att olycksfall/belastningsskador och sjukdomstillstånd undviks
 • Varje medansvarig ansvarar själv för att en riskanalys genomförs för dagens arbetsplats
 • Varje medansvarig ansvarar för att en nödlägesdokumentation utförs på arbetsplatsen
 • Skapa forum där medansvariga har möjlighet att delta och vara med och påverka företagets utveckling
 • Planera aktiviteter årligen som medansvariga kan delta på
 • Följa upp och ständigt förbättra vårt arbetsmiljöarbete
 • Ha tydliga roller och uppgifter
 • Ge alla rätt förutsättningar i form av kunskaper, kompetens, resurser och befogenhet för att kunna verka för en bra och säker arbetsplats
 • Rapportera och dokumentera alla tillbud och olyckor
 • Säkerställa användandet av säkerhetsfrämjande arbetsmetoder
 • Förebygga kränkande särbehandling och agera vid missförhållanden
 • Ha en alkohol och drogfri arbetsplats
 • Mäta vår psykosociala arbetsmiljö och frånvarostatistik

Kom i kontakt med oss här:

Jag godkänner att ni hanterar mina personuppgifter enligt ovan. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.